Opposite Words in Kannada - ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100

100 Opposite Words in Kannada: ಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳು ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100

ಬೆಳಕು * ಕತ್ತಲೆ
ಜನನ * ಮರಣ
ಉಚಿತ * ಅನುಚಿತ
ಆರಂಭ * ಅಂತ್ಯ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ * ಪರಾವಲಂಬನೆ
ಸಾಹುಕಾರ * ಬಡವ
ವಾಸನೆ * ದುರ್ವಾಸನೆ
ಸಾಧಾರಣ * ಅಸಾಧಾರಣ
ಸದುಪಯೋಗ * ದುರುಪಯೋಗ
ಉಚಿತ * ಅನುಚಿತ
ಜಯ * ಅಪಜಯ
ಉತ್ತಮ * ಕಳಪೆ
ಆದರ * ಅನಾದರ
ನೀತಿ * ಅನೀತಿ
ಸುಕೃತಿ * ವಿಕೃತಿ
ಶಕುನ * ಅಪಶಕುನ
ಸ್ವಾರ್ಥ * ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಗಮ್ಯ * ಅಗಮ
ಒಣ * ಹಸಿ
ಏಕ * ಅನೇಕ
ಉಪಯೋಗ * ನಿರುಪಯೋಗ
ತೆಂಕಣ * ಬಡಗಣ
ಅವಶ್ಯಕ * ಅನಾವಶ್ಯಕ
ಗೌರವ * ಅಗೌರವ
ಪೂರ್ಣ * ಅಪೂರ್ಣ
ಅಮೃತ * ವಿಷ
ನಂಬಿಕೆ * ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಬಡವ * ಬಲ್ಲಿದ
ಲಕ್ಷಣ * ಅವಲಕ್ಷಣ
ಮೈಮರೆ * ಎಚ್ಚರ
ಜನ * ನಿರ್ಜನ
ಪ್ರಧಾನ * ಗೌಣ
ಪರಾಕ್ರಮಿ * ಹೇಡಿ
ಸ್ವಿಕರಿಸು * ನಿರಾಕರಿಸು
ಶ್ರೇಷ್ಟ * ಕನಿಷ್ಠ
ಸುದೈವಿ * ದುರ್ಧೈವಿ
ಶಿಷ್ಟ * ದುಷ್ಟ
ಹಿಗ್ಗು * ಕುಗ್ಗು
ಕೃತಜ್ಞ * ಕೃತಘ್ನ
ಊರ್ಜಿತ * ಅನೂರ್ಜಿತ
ಇಹಲೋಕ * ಪರಲೋಕ
ವ್ಯಯ * ಆಯ
ನ್ಯಾಯ * ಅನ್ಯಾಯ
ರೋಗ * ನಿರೋಗ
ಬಾಲ್ಯ * ಮುಪ್ಪು
ಸಂಶಯ * ನಿಸ್ಸಂಶಯ
ಖಂಡ * ಅಖಂಡ
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ * ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಮೂರ್ಖ * ಜಾಣ
ಸ್ವಸ್ಥ * ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಸಹ್ಯ * ಅಸಹ್ಯ
ಬೆಳಕು * ಕತ್ತಲೆ
ಆಯುಧ * ನಿರಾಯುಧ
ಆರ್ಯ * ಅನಾರ್ಯ
ಸ್ವರ * ಅಪಸ್ವರ
ಅಧಿಕೃತ * ಅನಧಿಕೃತ
ಆಯಾಸ * ಅನಾಯಾಸ
ದಕ್ಷ * ಅದಕ್ಷ
ಸಮ * ಅಸಮ
ಪರಿಚಿತ * ಅಪರಿಚಿತ
ಗತಿ * ದುರ್ಗತಿ
ಅಧ್ಯಯನ * ಅನಧ್ಯಯನ
ಸನ್ಮಾರ್ಗ * ದುರ್ಮಾರ್ಗ
ಪ್ರಬಲ * ದುರ್ಬಲ
ಜೇಷ್ಠ * ಕನಿಷ್ಠ
ಕ್ರಮ * ಅಕ್ರಮ
ಆದಾಯ * ವೆಚ್ಚ
ಉಪಕಾರ * ಅಪಕಾರ
ನಾಗರಿಕ * ಅನಾಗರಿ
ಪ್ರಧಾನ * ಗೌಣ
ನಡತೆ * ದುರ್ನಡತೆ
ದಯ * ನಿರ್ದಯ
ಜ್ಞಾನ * ಅಜ್ಞಾನ
ಭೀತಿ * ನಿರ್ಭೀತಿ
ಅಂತ * ಅನಂತ
ದೇವ * ದಾನವ
ಅಭಿಮಾನ * ನಿರಭಿಮಾನ
ವಾಚ್ಯ * ಅವಾಚ್ಯ
ದ್ರವ * ಘನ
ಬಿಂಬ * ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಕೃಪೆ * ಅವಕೃಪೆ
ದ್ವಿತಿಯ * ಅದ್ವಿತಿಯ
ಅಂಕುಶ * ನಿರಂಕುಶ
ದಮ್ಯ * ಅದಮ್ಯ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ * ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಅಬಲೆ * ಸಬಲೆ
ಆರಂಭ * ಮುಕ್ತಾಯ
ಖ್ಯಾತಿ * ಅಪಖ್ಯಾತಿ
ಭಾಜ್ಯ * ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ಪಾಪ * ಪುಣ್ಯ
ಮಲ * ನಿರ್ಮಲ
ಅರಿವು * ಮರೆವು
ಗದ್ಯ * ಪದ್ಯ
ಕೊಲ್ಲು * ಕಾಯು
ಅದೃಷ್ಟ * ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಅಕ್ಷಯ * ಕ್ಷಯ
ಅನುಭವ * ಅನನುಭವ
ಅನಾಥ * ನಾಥ
ಅಪೇಕ್ಷೆ * ಅನಪೇಕ್ಷೆ
ಅಭ್ಯಾಸ * ದುರಭ್ಯಾಸ
ಅಮೂಲ್ಯ * ನಿಕೃಷ್ಟ
ಅಮೃತ * ವಿಷ
ಆಸೆ * ನಿರಾಸೆ
ಆರೋಗ್ಯ * ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಉತ್ಸಾಹ * ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಲಾಭ * ನಷ್ಟ
ಸಹಜ * ಅಸಹಜ
ಆಯಾಸ * ಅನಾಯಾಸ
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು * ಕಡಿಮೆ
ಹಿತ * ಅಹಿತ
ವ್ಯವಹಾರ * ಅವ್ಯವಹಾರ
ಜಾತಿ * ವಿಜಾತಿ
ಸಮತೆ * ಅಸಮತೆ
ಚೇತನ * ಅಚೇತನ
ಶುಚಿ * ಕೊಳಕು
ಲಕ್ಷ್ಯ * ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ಮೃದು * ಒರಟು
ಕೀರ್ತಿ * ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಆಯಾಸ * ನಿರಾಯಾಸ
ಪೂರ್ಣ * ಅಪೂರ್ಣ
ಸಂಘಟನೆ * ಅಸಂಘಟನೆ
ವಿವೇಕ * ಅವಿವೇಕ
ಪ್ರಾಚೀನ * ನವೀನ
ಸಂತೋಷ * ಅಸಂತೋಷ
ಉತ್ತೀರ್ಣ * ಅನುತ್ತೀರ್ಣ
ಶುಭ್ರ * ಅಶುಭ್ರ
ನಾಗರೀಕ * ಅನಾಗರೀಕ
ಉಪಕಾರಿ * ಅಪಕಾರಿ
ಹಿಗ್ಗು * ಕುಗ್ಗು
ಹಿಂಸೆ * ಅಹಿಂಸೆ
ಹಿತ * ಅಹಿತ
ಉದಯ * ಅಸ್ತಮಾನ
ಜ್ಞಾನ * ಅಜ್ಞಾನ
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ * ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಶಿಸ್ತು * ಅಶಿಸ್ತು
ಸ್ವಿಕರಿಸು * ನಿರಾಕರಿಸು

100 Opposite Words in Kannada
ಸತ್ಯ * ಅಸತ್ಯ
ವಿರೋಧ * ಅವಿರೋಧ
ಆಧುನಿಕ * ಪ್ರಾಚೀನ
ನಗು * ಅಳು
ಉಚ್ಚ * ನೀಚ
ಸ್ತುತಿ * ನಿಂದೆ
ಸಜ್ಜನ * ದುರ್ಜನ
ಮಿತ * ಅಮಿತ
ವಾಸ್ತವ * ಅವಾಸ್ತವ
ಅನುಭವ * ಅನನುಭವ
ಅದೃಷ್ಟ * ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಜ್ಞಾನ * ಅಜ್ಞಾನ
ಸಮಂಜಸ * ಅಸಮಂಜಸ
ಫಲ * ನಿಷ್ಪಲ
ಕನಸು * ನನಸು
ಮಿತ್ರ * ಶತ್ರು
ಸೌಭಾಗ್ಯ * ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
ಮೌಲ್ಯ * ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಭಯಂಕರ * ಅಭಯಂಕರ
ಆಡಂಬರ * ನಿರಾಡಂಬರ
ಮಬ್ಬು * ಚುರುಕು
ಸಮರ್ಥ * ಅಸಮರ್ಥ
ಸ್ವದೇಶ * ಪರದೇಶ
ಉನ್ನತಿ * ಅವನತಿ
ಉತ್ತಮ * ಅಧಮ
ಉಗ್ರ * ಶಾಂತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ * ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಆತಂಕ * ನಿರಾತಂಕ
ಒಡೆಯ * ಸೇವಕ
ತೇಲು * ಮುಳುಗು
ಅಸೂಯೆ * ಅನಸೂಯೆ
ಭಯ * ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯ
ವಿಭಾಜ್ಯ * ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ಅರ್ಥ * ಅನರ್ಥ
ಅವಶ್ಯಕ * ಅನಾವಶ್ಯಕ
ಆಡಂಬರ * ನಿರಾಡಂಬರ
ಆಚಾರ * ಅನಾಚರ
ಆತಂಕ * ನಿರಾತಂಕ
ಆದರ * ಅನಾದರ
ಆಧುನಿಕ * ಪ್ರಾಚೀನ
ಆರಂಭ * ಅಂತ್ಯ
ಆಯಾಸ * ಅನಾಯಾಸ
ಆಸೆ * ನಿರಾಸೆ
ಆರೋಗ್ಯ * ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಇಂಚರ * ಕರ್ಕಶ
ಆಹಾರ * ನಿರಾಹಾರ
ಇಂದು * ನಾಳೆ
ಇಹಲೋಕ * ಪರಲೋಕ
ಉಗ್ರ * ಶಾಂತ
ಉತ್ತಮ * ಕಳಪೆ
ಉಚ್ಚ * ನೀಚ
ಉತ್ಸಾಹ * ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಉನ್ನತ * ಅವನತ
ಉದಾರ * ಅನುದಾರ
ಉನ್ನತಿ * ಅವನತಿ
ಉಪಕಾರ * ಅಪಕಾರ
ಉಪಯೋಗ * ನಿರುಪಯೋಗ
ಉಪಾಯ * ನಿರುಪಾಯ
ಉಪಾಹಾರ * ಪ್ರಧಾನಾಹಾರ
ಊರ್ಜಿತ * ಅನೂರ್ಜಿತ
ಒಂಟಿ * ಜೊತೆ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ * ಪರಾವಲಂಬನೆ
ಖಂಡ * ಅಖಂಡ
ಜಲ * ನಿರ್ಜಲ
ಚಲ * ನಿಶ್ಚಲ
ಗೌರವ * ಅಗೌರವ
ಕನ್ಯೆ * ಸ್ತ್ರೀ
ಒಡೆಯ * ಸೇವಕ
ಕಲ್ಮಶ * ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ
ಒಣ * ಹಸಿ
ಕಾಲ * ಅಕಾಲ
ಕನಸು * ನನಸು
ಕೀರ್ತಿ * ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಕೃತಜ್ಞ * ಕೃತಘ್ನ
ಚೇತನ * ಅಚೇತನ
ಚಿಂತೆ * ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
ಜನ * ನಿರ್ಜನ
ಜಂಗಮ * ಸ್ಥಾವರ
ಜಯ * ಅಪಜಯ
ಜನನ * ಮರಣ
ಜಾತ * ಅಜಾತ
ಜಾತಿ * ವಿಜಾತಿ
ಟೊಳ್ಳು * ಗಟ್ಟಿ
ಜ್ಞಾನ * ಅಜ್ಞಾನ
ನಾಶ * ಅನಾಶ
ತಂತು * ನಿಸ್ತಂತು
ಪಾಪ * ಪುಣ್ಯ
ನಗು * ಅಳು
ನಂಬಿಕೆ * ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ * ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
ಫಲ * ನಿಷ್ಫಲ
ಜ್ಞೆ * ಮೂರ್ಚೆ
ನಿಶ್ಚಿತ * ಅನಿಶ್ಚಿತ
ತೇಲು * ಮುಳುಗು
ತಜ್ಞ * ಅಜ್ಞ
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ * ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಧೈರ್ಯ * ಅಧೈರ್ಯ
ತಲೆ * ಬುಡ

Basic Opposite Words in Kannada
ನೀತಿ * ಅನೀತಿ
ನ್ಯಾಯ * ಅನ್ಯಾಯ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ * ನಿರುತ್ಸಾಹಕ
ಬಡವ * ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತ
ಬತ್ತು * ಜಿನುಗು
ಬೀಳು * ಏಳು
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು * ಕಡಿಮೆ
ಬೆಳಕು * ಕತ್ತಲೆ
ಬಾಲ್ಯ * ಮುಪ್ಪು
ಭಕ್ತ * ಭವಿ
ಭಯ * ನಿರ್ಭಯ
ಭಯಂಕರ * ಅಭಯಂಕರ
ಭೀತಿ * ನಿರ್ಭೀತಿ
ಮಬ್ಬು * ಚುರುಕು
ಮಿತ * ಅಮಿತ
ಮಿತ್ರ * ಶತ್ರು
ಮೂಡು * ಮುಳುಗು
ಮೂರ್ಖ * ಜಾಣ
ಮೃದು * ಒರಟು
ಮೌಲ್ಯ * ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಯಶಸ್ವಿ * ಅಪಯಶಸ್ವಿ
ರೀತಿ * ಅರೀತಿ
ಯೋಚನೆ * ನಿರ್ಯೋಚನೆ
ರೋಗ * ನಿರೋಗ
ಲಕ್ಷ್ಯ * ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ವಾಸ್ತವ * ಅವಾಸ್ತವ
ವಿಭಾಜ್ಯ * ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ವಿನಯ * ಅವಿನಯ
ವಿರೋಧ * ಅವಿರೋಧ
ವೀರ * ಹೇಡಿ
ವೇಳೆ * ಅವೇಳೆ

Opposite Words in Kannada 50
ವ್ಯವಸ್ಥೆ * ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವ್ಯವಹಾರ * ಅವ್ಯವಹಾರ
ಶುಚಿ * ಕೊಳಕು
ಸಂಶಯ * ನಿಸ್ಸಂಶಯ
ಸಾಧ್ಯ* ಅಸಾಧ್ಯ
ಸಾಹುಕಾರ * ಬಡವ
ಸುಕೃತಿ * ವಿಕೃತಿ
ಸ್ತುತಿ * ನಿಂದೆ
ಸ್ವದೇಶ * ಪರದೇಶ(ವಿದೇಶ)
ಶ್ರೇಷ್ಟ * ಕನಿಷ್ಠ
ಸಹ್ಯ * ಅಸಹ್ಯ
ಲಾಭ * ನಷ್ಟ
ಸಾಧಾರಣ * ಅಸಾಧಾರಣ
ಸದುಪಯೋಗ * ದುರುಪಯೋಗ
ಸ್ವಾರ್ಥ * ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಹೀನ * ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಕೀರ್ತಿ * ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಸೌಭಾಗ್ಯ * ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
ಸಜ್ಜನ * ದುರ್ಜನ
ಶೇಷ * ನಿಶ್ಶೇಷ
ಸಮರ್ಥ * ಅಸಮರ್ಥ
ವ್ಯಯ * ಆಯ
ಶಿಷ್ಟ * ದುಷ್ಟ
ಸೂರ್ಯೋದಯ * ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
ಸಂಕೋಚ * ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ
ಸದ್ದು * ನಿಸದ್ದು
ಶಬ್ದ * ನಿಶ್ಶಬ್ದ
ಪುರಸ್ಕಾರ * ತಿರಸ್ಕಾರ
ಪೂರ್ಣ * ಅಪೂರ್ಣ